ÇALIŞMA ALANLARI

Su ve Atık Su Yönetimi

ÇEVSİS, evsel ve endüstriyel atıksuların ileri teknolojilerle arıtılması, arıtılması zor atıksular için özgün sistemlerin tasarlanması ve uygulanması ve mevcut arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi kapsamında akademik bir yaklaşımla Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Buna ek olarak sürdürülebilir su kaynakları yönetimi çerçevesinde yüzey sularının korunması, su kalitesinin iyileştirilmesi ve atıksu geri kazanımı yönünde bütüncül çalışmalar da gerçekleştirmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite ÇalışmalarıEvsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı için uygun arıtma teknolojilerinin belirlenmesi ve bunların ekonomik ve teknolojik olarak değerlendirilmesini içeren fizibilite çalışmaları.Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi TasarımıAtıksu Arıtma TeknolojileriMembran TeknolojileriAtıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden KullanımıArıtılabilirlik ÇalışmalarıArıtma Tesisi Performans İyileştirmeArıtma Çamurlarının YönetimiSu Kalite AraştırmalarıYüzeysel Su Kalitesi Yönetimi